Endring i finansieringen av tannhelsetjenester fra 2015

Norge har etter anbefalinger fra ESA akseptert å endre finansieringen av tannhelsetjenester. EFTA skriver på sine sider at ESA har anbefalt endringer i ordningen med subsidierte tannhelsetjenester i spredtbygde strøk for å unngå kryss-subsidiering av tjenester som tilbys i konkurranse med private tannleger.Videre informerer EFTA at Norske myndigheter har akseptert anbefalingen og er dermed forpliktet til å klargjøre i hvilke områder subsidier er nødvendig for å sikre tannhelsetjenester til hele befolkningen til en rimelig pris.  De nye reglene må være på plass senest 1. januar 2015. Les mer her.

Fylkestannlegene mener på sin side at de nye reglene vil føre til at tannlegen blir dyrerer på bygda. Tannlegene mener ESA ikke har forstått saken fullt ut og har sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet der de skriver at «bestemmelsene fra ESA trolig vil medføre en svekkelse av den offentlige tannhelsetjenesten», melder nrk.no.