Blir tannhelsetjenesten det kommunale ansvaret?

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner

 

Den offentlige tannhelsetjenesten i Norge er per i dag organisert inn under fylkeskommunens ansvarsområder. Nå foreslår regjeringen at det fylkeskommunale ansvaret for tannhelsetjenesten overføres til større og mer robuste kommuner. Dette forslaget gjelder også ansvaret for spesialisttannhelsetjenester.

Ansvaroverføring begrunnes  blant annet med at:

” Tannhelsetjenesten har grenseflater mot kommunale tjenesteområder, og det vil kunne gi god effekt å organisere og integrere allmenntannhelsetjenester med det kommunale helsefremmende og forebyggende arbeid og med helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Organisatorisk og faglig integrering av allmenntannhelsetjenester med øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester vil gi bedre muligheter til å ivareta det samlede tjenestebehov, spesielt overfor dem med særskilte og store hjelpebehov”.

En slik overføring vil innebære at det er kommuner som overtar den daglige driften av tjenesten. Det skal utredes nærmere hvordan og når
implementeringen skal skje.

Hele Innst. 333 S: Meld. St. 14 (2014-2015) kan leses her.

Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er satt opp til 09.06.2015. Følg saksgang på: https://www.stortinget.no

 

Innstilling 333S