Nye kurspakker i regi av TkS vil prøves ut til høsten

”Praksis er habitus – ikke regelbasert” stod å lese i Sykepleien 02 2016. Går en til Wikipedia leser en at habitus består av tillærte tanke- eller adferdsmønstre. Kronikken har som overskrift ”Teori og praksis er to ulike logikker” og som av den grunn krever ulike kompetanser. På samme måte som praksis da kan variere med gode resultat som effekt, kan teori også bestå av flere ulike ting. Overfører en dette til våre fag kan teori være en testet antakelse om virkeligheten. Men en hører også prosedyrer eller praksisforskrifter omtalt som teori. Noen ganger kaller en refleksjon for teori. I praktisk virke trengs det kyndige utøvere som arbeider per praktisk sans og som reflekterer over virket sitt og utvikler teori i praksis.

”Som tannpleier hadde jeg ofte undret meg over hvorfor pasientene ikke gjorde som jeg sa, til tross for at jeg trodde de hadde forstått informasjonen”, forteller Linda Stein. Under et masterstudie med fordypning i helsekommunikasjon ble hun kjent med begrepet ”health literacy”. Hun forsvarte sin doktorgrad for snart et år siden. Noen av oss skal fordype oss i kunnskap og på den måten bringe nye erfaringer og ny viten inn i praksis. Og vi i praksis skal være åpne for refleksjon rundt vår hverdag. Undre oss slik Linda gjorde og på den måten bidra til fagutvikling.

Forskning og formidling skal følge TkS. Det å kommunisere kunnskap er et eget emne i seg selv. Det handler om å formulere klare budskap og forsikre seg om at budskap blir forstått. Omsette teori til praksis er ikke alltid like lett for oss klinikere. Implementering av ny kunnskap er en oppgave for både ledere og medarbeidere.Derfor vil TkS prøve ut en kurspakke basert på problembasert læring. Vi tenker å kunne tilby slike pakker til samtlige yrkesgrupper innen tannhelse.

Til høsten vil prototyper bli utprøvd i samtlige eierfylker. Utfra erfaringer og nye justeringer håper vi at vi kan komme bredere ut og slik tilby kurs til både offentlig og privat sektor. Kursene skal være eksklusive og telle inn i Tannlegeforeningens obligatoriske etterutdanning.
Mens vi arbeider med å fullføre denne vår nye visjon, må dere ha praksisdager som både er trivelige og gode med plass for refleksjon. Pasientene fortjener det, og arbeidet blir kjekkere og muligens enda mer meningsfylt.

Jan Ingve Helvig
daglig leder TkS

Jan Ingve Helvig