Personvernerklæring og elektronisk pasientjournal (EPJ).

Elektronisk pasientjournal (EPJ) og personvern i tannhelsetjenesten.

Personvernerklæringen gir opplysninger om tannhelsetjenestens innsamling og behandling av personopplysninger i henhold til personopplysningslovens §§18-20.

  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS) registrerer alle pasienters person- og helseopplysninger i et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ-system).
  • Som pasient hos oss skal du vite at dine helseopplysninger blir oppbevart etter de krav som lover og forskrifter setter.
  • Din elektroniske pasientjournal blir lagret i en ekstra sikret sone beskyttet av doble brannmurer der det ikke vil være mulig for uvedkommende å kunne få tilgang.
  • Tannhelsepersonell som gir deg tannhelsehjelp eller administrerer slik hjelp, har tilgang til din pasientjournal.

 

Ansvarlig for informasjonssikkerheten ved TKS:

Daglig leder Jan Ingve Helvig.

Det samarbeides tett med personvernombud i AAFK, VAFK Stian D. Kringlebotn.

 

Disse person- og helseopplysningene lagres

  • Nødvendige personopplysninger med navn, personnummer, adresse, telefon, ev. foresatte.
  • Generelle helseopplysninger som kan være av betydning for den helsehjelp vi som tannhelsepersonell yter. Helseopplysninger innhentes direkte fra pasienten enten via selvutfylt helseskjema eller gjennom samtale mellom pasient og behandler.
  • Spesifikke helseopplysninger for tenner og munnhule slik de fremkommer ved den kliniske undersøkelsen.

Utlevering av person- og/eller helseopplysninger

Det vil normalt ikke utleveres person- og/eller helseopplysninger fra våre dataarkiv, men i forståelse med pasienten vil utlevering kunne skje.

  • Dersom du skulle velge å bytte til annen tannklinikk, vil vi på din anmodning kunne utlevere person- og/eller helseopplysninger til ny tannklinikk.
  • Ved behov for henvisning til spesialist, vil dine person- og/eller helseopplysninger kunne bli utlevert.
  • Du har etter særskilt forespørsel, rett til kopi eller utskrift av din journal.

 

Forskning og undervisning

TkS er en forsknings- og undervisningsinstitusjon og benytter i enkelte tilfeller bilder eller røntgenbilder i undervisnings- og forskningsøyemed. Dataene vil bli anonymisert og det vil alltid innhentes skriftlig, informert samtykke fra pasienten i forkant.

 

Relevant lovverk:

Lov om tannhelsetjenesten

Pasientjournalloven

Forskrift om pasientjournal