Tannhelse sett fra perspektivet til mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten

Som følge av rapporten IS- 1855 fra Helsedirektoratet: «Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi (TOO)» fra 2010, er det nå bygget opp egne TOO team i hvert fylke bestående av tannlege, psykolog og sekretær. TOO teamene skal tilby disse pasientgruppene psykologisk behandling og tilpasset tannbehandling for at pasientene skal bli i stand til å motta tannbehandling og dermed ivareta en god tannhelse livet ut.

 

Tittel: Tannhelse sett fra perspektivet til mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten

Prosjekteier: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør

Prosjektleder: Professor Tiril Willumsen

Forskergruppen: Tannlege Vibeke Kranstad, sosionom, phd Siri Søftestad, psykologspesialist Therese Varvin Fredriksen

Samarbeidspartner: psykolog, phd Margrethe Vika (Tannhelsetjenestens kompetansesenter vest/Hordaland)

Tidsperspektiv (start-sluttdato): våren 2015 – 31.12.2018

Beskrivelse av prosjektet:
Mange voksne som har opplevd seksuelle overgrep som barn har problemer med å oppsøke og gjennomføre tannbehandling. Forskningsstudien har som hovedformål å utvikle kunnskap og forståelse om seksuelt overgrepsutsattes erfaringer og refleksjoner rundt sin tannhelse. Å få vite noe om hvordan de seksuelle overgrepene kan tenkes å virke inn på ivaretakelsen av egen tannhelse og mottakelse av tannbehandling er også et mål med studien. Datainnsamlingen vil skje ved bruk av kvalitativ metode, dybdeintervjuer av inntil 21 informanter. Informantene vil bli rekruttert fra ulike støttesentre mot incest/seksuelle overgrep. Den analytiske prosedyren vil være inspirert av Constructive Grounded Theory (CGT) slik den er beskrevet av Charmaz (2006). Resultatene presenteres som en Grounded Theory om det/de fenomener som er undersøkt. Resultatene er planlagt publisert gjennom tre artikler. To artikler i henholdsvis Den Norske tannlegeforenings Tidende og i Tidsskrift for norsk psykologforening Psykologi. En publikasjon er planlagt publisert i et internasjonalt tidsskrift.