”Tannhelsetilbudet til brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester med rettigheter etter tannhelseloven i region Sør”

Den offentlige tannhelsetjenesten i Norge er organisert inn under fylkeskommunens ansvarsområder og skal etter Lov om tannhelsetjenesten (1984) yte forebyggende tiltak for hele befolkningen samt gi et regelmessig og oppsøkende tilbud om tannhelsetjenester til bestemte grupper etter lovens § 1-3. En av gruppene som har rett på vederlagsfrie ytelser fra den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie (gruppe c2). Denne pasientgruppen representerer samtidig brukere av pleie- og omsorgstjenesten som kommunen har ansvaret for. Dette innebærer at det er kommunen etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m. m. (2012) som har ansvaret for det daglige munn- og tannstellet og for at brukeren får informasjonen om sine rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten.

 

Et system hvor flere forvaltningsnivåer deler ansvaret for den samme pasienten krever høy grad av samhandling mellom tjenestene. Dekningsgraden fra fylkeskommunene viser at dette kan være en utfordring, og at tjenesten kan til tider preges av mangel på rutiner og rapportering, samt manglede statistikk på hvor mange som får den nødvendige informasjonen. Det er derfor vanskelig å si noe om kvaliteten på det tilbudet denne pasientgruppen får per i dag. Viktigheten av gode og trygge helse- og omsorgstjenester for våre eldre og pleietrengende har nylig blitt løftet opp i den nye regjeringens satsningsområder. Regjeringen ønsker å skape en omsorgssektor som i større grad preges av kvalitet og aktivitet og vil derfor pålegge helseregionene å prioritere denne pasientgruppen høyere.

 

I tannhelsetjenesten region Sør har man lenge hatt et ønske om en bedre samhandling mellom fylke og kommune, en bedre samordning av det totale helsetilbudet hvor tannhelse utgjør en viktig del av tilbudet og kvalitetssikring av tannhelsetilbudet til de aller svakeste og mest trengende. På bakgrunn av dette har Fylkestannlegene i region Sør kommet med en anmodning til Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TKS) om igangsetting av et samarbeidsprosjekt som omhandler tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.

 

Prosjektet  er et samarbeidsprosjekt mellom TkS, Senter for omsorgsforskning – Sør og Tannhelsetjenesten region Sør (Vest – Agder, Aust- Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud). Prosjektet støttes av Helsedirektoratet.

 

I prosjektets første fase skal det gjennomføres en kartlegging av gjeldende praksis for c2 gruppen i våre fem fylker. Vi ønsker blant annet å kartlegge hvordan samarbeidsavtaler og samhandling mellom de ulike fylkeskommuner og de kommunale helse- og omsorgstjenestene fungerer, i hvilken grad samarbeidsavtalene er kjent i den enkelte kommune, og om det er behov for kompetanseheving.

 

Kunnskapen man tilegner seg gjennom denne kartleggingen skal videre brukes i en intervensjonsstudie (fase 2) hvor man etablerer og/eller videreutvikler kunnskapsbaserte prosedyrer med formål om å forbedre samhandling og skape mer tilgjengelige tannhelsetjenester for de som trenger det (St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning – Framtidas tannhelsetjenester, St.meld. nr. 47(2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid).

 

For mer informasjon kontakt prosjektleder Ewa Hovden.


Avsluttet prosjekt

C2prosjekt